Pages

Thursday, 14 June 2012

Ntop: ինչպես ավելացնել նոր ինտերֆեյս

Ntop-ի մեջ նոր ինտերֆեյս ավելացնելու համար՝

sudo nano /var/lib/ntop/init.cfg

ուղղում ենք

USER="ntop"
INTERFACES="eth1"

որտեղ eth1-ի փոխարեն կարելի ա դնել ցանկացած այլ ինտերֆեյս։

Չենք մոռանում

sudo /etc/init.d/ntop restart

No comments:

Post a Comment