Pages

Thursday, 5 March 2015

ZFS quota


Մի քանի ZFS հրամաններ quota-ների հետ աշխատելու համարUSER-ին հատկացնում ենք 1գիգաբայթ տարածք vol/winset -ի վրա
# zfs set userquota@USER=1g vol/winset

Տեսնել բոլոր quota-ները vol/winset-ի վրա
# zfs userspace vol/winset

Տեսնել USER-ին հատկացված տարածքը vol/winset-ի վրա
# zfs list -o userquota@USER vol/winset

Դեակտիվացնել USER-ի սահմանափակումները vol/winset-ի վրա
# zfs set userquota@vardan=none vol

No comments:

Post a Comment