Pages

Saturday, 12 May 2012

NAT + load balancing + hot backup


Տվյալ մեխանիզմը կարող է պետք գալ եթե NAT-ի տակ կան մի քանի միանման սերվերներ որոնց միջև պետք է բաժանվի թրաֆիկը:interface FastEthernet0
 ip address 12.12.12.19 255.255.255.248
 ip nat outside

interface FastEthernet1
 ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
 ip nat inside

ip nat pool NAT-POOL 10.0.0.2 10.0.0.5 netmask 255.255.255.0 type rotary
ip nat inside source list 101 interface FastEthernet0 overload
ip nat inside source static tcp 10.0.0.5 1784 12.12.12.19 1784 extendable
ip nat inside source static tcp 10.0.0.8 4899 12.12.12.19 4899 extendable
ip nat inside destination list 100 pool NAT-POOL
access-list 100 permit tcp any host 12.12.12.19 eq www
access-list 101 permit ip 10.0.0.0 0.0.0.255 any

Տվյալ դեպքում NAT-ի տակ գտնվող մեքենաներից 10.0.0.2-ից 10.0.0.5 IP-ների տակ գտնվում են web սերվերները, որոնց միջև թրաֆիկը պետք է բաժանվի, միևնույն ժամանակ 10.0.0.5 լինելով դինամիկ պորտ փոխանցման տակ ունի նաև ստատիկ 1784 պորտը ուղղված դեպի իրեն և անկախ այդ սեգմենտից 10.0.0.8 IP-ն դեպի իրեն ուղղված 4899 պորտով:

No comments:

Post a Comment